จังหวัดชัยนาท

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 เม.ย. 2564 39 ครั้ง
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   21 เม.ย. 2564 30 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 มิ.ย. 2563 110 ครั้ง
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 มิ.ย. 2563 101 ครั้ง
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 มิ.ย. 2563 133 ครั้ง
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.ค. 2562 146 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562   25 มิ.ย. 2562 136 ครั้ง