จังหวัดชัยนาท

O27 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก.....   31 มี.ค 2565 45 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีการอนุมัติคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังก.....   31 มี.ค 2565 42 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   31 มี.ค 2565 36 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   31 มี.ค 2565 42 ครั้ง
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   31 มี.ค 2565 40 ครั้ง
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว.....   31 มี.ค 2565 43 ครั้ง
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   31 มี.ค 2565 41 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ก.พ. 2565 64 ครั้ง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 เม.ย. 2564 153 ครั้ง