สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่อง แบ่งงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโค.....   18 มิ.ย. 2563 68 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ที่ 8 / 2563 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่.....   18 มิ.ย. 2563 65 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2.....   3 ก.ค. 2562 96 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 3 ธันว.....   25 มิ.ย. 2562 95 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท.....   25 มิ.ย. 2562 92 ครั้ง
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 6185/2561 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำ.....   25 มิ.ย. 2562 96 ครั้ง