สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 สทกจ.ชน   25 พ.ค. 2564 34 ครั้ง
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวั.....   28 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564)   28 เม.ย. 2564 35 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2564)   28 เม.ย. 2564 37 ครั้ง
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาฯ เพือมอบรางวัลเจ้าหน้าที่พลศึกษาดีเด่น   26 เม.ย. 2564 33 ครั้ง
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สทกจ.ชน (นางสาวบุนรดา ปัญญารักษ์)   23 เม.ย. 2564 35 ครั้ง
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวั.....   23 เม.ย. 2564 49 ครั้ง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สทกจ.ชน   23 เม.ย. 2564 36 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่อง แบ่งงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโค.....   18 มิ.ย. 2563 103 ครั้ง