สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

O25 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล.....   1 เม.ย. 2565 58 ครั้ง
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ   31 มี.ค 2565 49 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพา.....   25 มี.ค 2565 47 ครั้ง
เกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 ธ.ค. 2564 61 ครั้ง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สทกจ.ชน   6 ต.ค. 2564 76 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564)   6 ต.ค. 2564 76 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2564)   6 ต.ค. 2564 78 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฎิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประ.....   1 ต.ค. 2564 31 ครั้ง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 สทกจ.ชน   25 พ.ค. 2564 118 ครั้ง