สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ประกาศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256.....   8 พ.ย. 2565 5 ครั้ง
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหว.....   8 พ.ย. 2565 5 ครั้ง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)   8 พ.ย. 2565 5 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)   8 พ.ย. 2565 5 ครั้ง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565)   8 พ.ย. 2565 7 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565)   8 พ.ย. 2565 3 ครั้ง
O25 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล.....   1 เม.ย. 2565 80 ครั้ง
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ   31 มี.ค 2565 69 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพา.....   25 มี.ค 2565 67 ครั้ง