การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 เม.ย. 2565 210 ครั้ง
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยว.....   1 เม.ย. 2565 202 ครั้ง
031 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สนง.ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1 ตุลาคม 64 - 31 มีนาคม 65)   1 เม.ย. 2565 56 ครั้ง
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 54 ครั้ง
O32 ช่องทางการรับฟังความคิด (จังหวัดชัยนาท)   1 เม.ย. 2565 57 ครั้ง
O30 ช่องทางการร้องเรียน (จังหวัดชัยนาท)   1 เม.ย. 2565 59 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สนง.ปลัดกระท.....   1 เม.ย. 2565 59 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท   1 เม.ย. 2565 56 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 55 ครั้ง