การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก   22 เม.ย. 2564 37 ครั้ง
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง   22 เม.ย. 2564 30 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   22 เม.ย. 2564 29 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   22 เม.ย. 2564 22 ครั้ง
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 95 ครั้ง
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 100 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 101 ครั้ง
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   23 มิ.ย. 2563 97 ครั้ง
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   23 มิ.ย. 2563 101 ครั้ง