มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564   23 มิ.ย. 2563 93 ครั้ง
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 มิ.ย. 2563 84 ครั้ง
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารคัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือด่ว.....   18 มิ.ย. 2563 76 ครั้ง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท   18 มิ.ย. 2563 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 2.....   18 มิ.ย. 2563 94 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 17 เมษายน 256.....   2 มิ.ย. 2563 113 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตราการกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเ.....   2 มิ.ย. 2563 111 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562   2 มิ.ย. 2563 104 ครั้ง