ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15 สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ .....   31 มี.ค 2565 72 ครั้ง
O15 สถิติผู้ใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.....   31 มี.ค 2565 52 ครั้ง
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการทางการเงินและบัญชี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท 6 เดือนแรก ป.....   25 มี.ค 2565 114 ครั้ง
O15 สถิติการให้บริการงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 142 ครั้ง
O15 สถิติการให้บริการงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 เม.ย. 2564 138 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   22 เม.ย. 2564 145 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   22 เม.ย. 2564 149 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   21 เม.ย. 2564 139 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   21 เม.ย. 2564 149 ครั้ง