ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15 สถิติการให้บริการงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 36 ครั้ง
O15 สถิติการให้บริการงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 เม.ย. 2564 35 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   22 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   22 เม.ย. 2564 32 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   21 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   21 เม.ย. 2564 37 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)   4 มิ.ย. 2563 111 ครั้ง
O15 สถิติผู้มาใช้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)   4 มิ.ย. 2563 120 ครั้ง
O15 สถิติการให้บริการงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 มิ.ย. 2563 103 ครั้ง