กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวทางการจัดทำนโยบาย (Certification Practice Statemen.....   1 ก.พ. 2564 144 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 (1 ก.พ.64)   1 ก.พ. 2564 133 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อควา.....   1 ก.พ. 2564 135 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ.....   1 ก.พ. 2564 132 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 (1 ก.พ. 64)   1 ก.พ. 2564 138 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (1 ก.พ. .....   1 ก.พ. 2564 168 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า.....   1 ก.พ. 2564 145 ครั้ง