พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศ ข้อหารือ แบบฟอร์มคำขอ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม สถานที่พัก

5.10 แบบฟอร์มคำขอ แบบแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547   1 ก.พ. 2564 742 ครั้ง
5.9 แบบฟอร์มคำขอ แบบคำขอชำระค่าธรรมเนีบมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547   1 ก.พ. 2564 105 ครั้ง
5.8 แบบฟอร์มคำขอ แบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   1 ก.พ. 2564 116 ครั้ง
5.7 แบบฟอร์มคำขอ บันทึกการตรวจโรงแรม (กรณีขอต่อายุใบอนุญาต)   1 ก.พ. 2564 772 ครั้ง
5.6 แบบฟอร์มคำขอ หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล   1 ก.พ. 2564 1053 ครั้ง
5.5 แบบฟอร์มคำขอ ใบสมัครแจ้งการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พัก (ร.ร.4) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   1 ก.พ. 2564 349 ครั้ง
5.4 แบบฟอร์มคำขอ แบบคำขอแจ้งความประสงค์ทั่วไป (แบบ ร.ร.1/3)   1 ก.พ. 2564 462 ครั้ง
5.2 แบบฟอร์มคำขอ แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1/1)   1 ก.พ. 2564 104 ครั้ง
5.3 แบบฟอร์มคำขอ แบบคำขอโอนรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร. 1/2)   1 ก.พ. 2564 182 ครั้ง