3.2 แผน/มาตรการ/คู่มือปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ด้านการท่องเที่ยว

การพัฒนาแพลตฟอร์ม Entry Thailand กับการเปิดรับนักเดินทางสู่ประเทศไทย   20 ส.ค. 2564 114 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวภิวัฒน์หลัง Covid - 19   20 ส.ค. 2564 94 ครั้ง
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพข.....   20 ส.ค. 2564 103 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ.....   20 ส.ค. 2564 111 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Safety Adm.....   20 ส.ค. 2564 110 ครั้ง
แผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่.....   20 ส.ค. 2564 99 ครั้ง