3.3 แผน/มาตรการ/คู่มือปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ด้านกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organi.....   20 ส.ค. 2564 530 ครั้ง
คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สำหรับผู้จัดการแข่งขัน   20 ส.ค. 2564 102 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Spirit สำหรับผู้จัดกิจกรรม กีฬาอาชีพ   20 ส.ค. 2564 92 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 100 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 87 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 1.....   20 ส.ค. 2564 93 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 86 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 95 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 111 ครั้ง