3.3 แผน/มาตรการ/คู่มือปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ด้านกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organi.....   20 ส.ค. 2564 37 ครั้ง
คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สำหรับผู้จัดการแข่งขัน   20 ส.ค. 2564 12 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Spirit สำหรับผู้จัดกิจกรรม กีฬาอาชีพ   20 ส.ค. 2564 10 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 11 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 10 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 1.....   20 ส.ค. 2564 11 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 8 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 11 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 16 ครั้ง