กฏกระทรวง

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 81 ครั้ง
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 74 ครั้ง
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 73 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 92 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 90 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 93 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.๒.....   21 ก.ย. 2564 118 ครั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕   21 ก.ย. 2564 90 ครั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕   21 ก.ย. 2564 88 ครั้ง