กฏกระทรวง

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 104 ครั้ง
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 97 ครั้ง
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑   21 ก.ย. 2564 93 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 116 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 112 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕   21 ก.ย. 2564 117 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.๒.....   21 ก.ย. 2564 140 ครั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕   21 ก.ย. 2564 112 ครั้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕   21 ก.ย. 2564 108 ครั้ง