ข้อบังคับ

ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่องการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเท.....   21 ก.ย. 2564 99 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๓๘) เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเท.....   21 ก.ย. 2564 103 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 92 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 87 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 86 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 89 ครั้ง
ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 87 ครั้ง