ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Updat.....   21 ก.ย. 2564 126 ครั้ง
ประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีและการส่งใบสั่ง.....   21 ก.ย. 2564 103 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้นำเที่ย.....   21 ก.ย. 2564 129 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๓   21 ก.ย. 2564 89 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริก.....   21 ก.ย. 2564 107 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเท.....   21 ก.ย. 2564 128 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับ ใบอนุญาตเป็นม.....   21 ก.ย. 2564 91 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหร.....   21 ก.ย. 2564 105 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติสำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก.....   21 ก.ย. 2564 102 ครั้ง