ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบั.....   21 ก.ย. 2564 71 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบั.....   21 ก.ย. 2564 85 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงินจาก บัญชีเ.....   21 ก.ย. 2564 73 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบั.....   21 ก.ย. 2564 90 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบ.....   21 ก.ย. 2564 85 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนและการ.....   21 ก.ย. 2564 86 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ และอนุกรรมการ ในคณะกรรมกา.....   21 ก.ย. 2564 78 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเ.....   21 ก.ย. 2564 89 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเ.....   21 ก.ย. 2564 79 ครั้ง