จำนวนนักท่องเที่ยว/ รายได้จากการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1 มิ.ย. 2561 60 ครั้ง icon
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1 มิ.ย. 2561 40 ครั้ง