พรบ. กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และขึ้นทะเบียนผู้สอบ..... 2 พ.ย. 2561 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานท..... 26 ต.ค. 2561 25 ครั้ง icon
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดว..... 12 ต.ค. 2561 56 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2561 36 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 30 พ.ค. 2561 57 ครั้ง
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 29 พ.ค. 2561 46 ครั้ง
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒..... 29 พ.ค. 2561 49 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557 29 พ.ค. 2561 44 ครั้ง
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 29 พ.ค. 2561 73 ครั้ง