แผน / ผลการดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงาน งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 54 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 74 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 83 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 64 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) กระทรวงการท่องเที่ยว   1 เม.ย. 2565 71 ครั้ง
O10 แผนการปฏิบัติงาน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค 2565 53 ครั้ง
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)   31 มี.ค 2565 45 ครั้ง
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564   31 มี.ค 2565 50 ครั้ง
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ......   30 มี.ค 2565 157 ครั้ง