แผน / ผลการดำเนินงาน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564– 2565)   10 ส.ค. 2564 23 ครั้ง
ประมวลภาพการเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของประกอบการ (Amazing Thaila.....   28 พ.ค. 2564 19 ครั้ง
รายงานผล SHA การเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการจังหวัดช.....   27 เม.ย. 2564 27 ครั้ง
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สนง.ทกจ.ชน   23 เม.ย. 2564 38 ครั้ง
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   22 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O11 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก สนง.ทกจ.ชน. (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท).....   22 เม.ย. 2564 42 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   22 เม.ย. 2564 29 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 43 ครั้ง
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การเพิ่มศักย.....   22 เม.ย. 2564 41 ครั้ง