แผนยุทธศาสตร์

Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สำนักงานการท่อ.....   1 ก.ค. 2563 75 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism พ.ศ.2560-2564   5 มิ.ย. 2563 121 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568   5 มิ.ย. 2563 87 ครั้ง
แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2561-2565   5 มิ.ย. 2563 78 ครั้ง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับกระทรวง ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 72 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA   5 มิ.ย. 2563 71 ครั้ง
ผลสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง   5 มิ.ย. 2563 81 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ตาม CBT   5 มิ.ย. 2563 120 ครั้ง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ.2561-2565   5 มิ.ย. 2563 82 ครั้ง