แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงบประมาณ)   26 เม.ย. 2564 52 ครั้ง
BCP แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท (Business Continuity Plan :BCP.....   1 ก.พ. 2564 27 ครั้ง
BCP แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท (Business Continuity Plan :BCP.....   1 ก.ค. 2563 27 ครั้ง
Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สำนักงานการท่อ.....   1 ก.ค. 2563 112 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism พ.ศ.2560-2564   5 มิ.ย. 2563 168 ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568   5 มิ.ย. 2563 134 ครั้ง
แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2561-2565   5 มิ.ย. 2563 115 ครั้ง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตระดับกระทรวง ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 106 ครั้ง
แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA   5 มิ.ย. 2563 112 ครั้ง