แผนยุทธศาสตร์

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   1 เม.ย. 2565 75 ครั้ง
O4 แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 162 ครั้ง
O4 แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 - 2570   1 เม.ย. 2565 172 ครั้ง
O4 แผนปฏิบัติราชการรายปี พศ.2565 สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 173 ครั้ง
O4 แผนยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan)   1 เม.ย. 2565 167 ครั้ง
O4 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงบประมาณ)   26 เม.ย. 2564 155 ครั้ง
O4 BCP แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท (Business Continuity Plan :.....   1 ก.พ. 2564 342 ครั้ง
O4 Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สำนักงานการ.....   1 ก.ค. 2563 213 ครั้ง
O4 BCP แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท (Business Continuity Plan :.....   1 ก.ค. 2563 159 ครั้ง