คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

O13 คู่มือการใช้งานระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว   1 เม.ย. 2565 86 ครั้ง
O13 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน   1 เม.ย. 2565 64 ครั้ง
O13 คู่มือการใช้งาน ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPI.....   1 เม.ย. 2565 59 ครั้ง
O13 คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ   1 เม.ย. 2565 71 ครั้ง
O29 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท   1 เม.ย. 2565 56 ครั้ง
O29 คู่มือปฏิบัติงาน (work manual) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธัเฉพาะเจาะจง)   31 มี.ค 2565 46 ครั้ง
O13 คู่มือการใช้ระบบงานจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)   28 ม.ค. 2565 73 ครั้ง
O13 คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน ระบบสารสนเทศงานครุภัณฑ์และวัสดุ   6 ม.ค. 2565 79 ครั้ง
O13 คู่มือการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)   4 ม.ค. 2565 72 ครั้ง