คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กก   5 มิ.ย. 2563 43 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามมาตรา103 วรรคหนึ่ง(2) หรือ (4)   5 มิ.ย. 2563 50 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว.....   5 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   5 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
คู่มือแนวทางการควบคุมภายในการรับเงิน   5 มิ.ย. 2563 49 ครั้ง
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา   5 มิ.ย. 2563 43 ครั้ง
คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2561   5 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
คู่มือการนำเข้าข้อมูลจังหวัด ให้ รมต.กก.ทุกเดือน   5 มิ.ย. 2563 43 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) วิธีการดูเอกสารที่เผยแพร่จากส่วนกลาง ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)   5 มิ.ย. 2563 38 ครั้ง