คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือบริการประชาชน ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดย.....   19 ส.ค. 2564 3 ครั้ง
คู่มือบริการประชาชน ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมี.....   19 ส.ค. 2564 3 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Tourism Intelligence Center   19 ส.ค. 2564 4 ครั้ง
คู่มือแนวทางการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโค.....   9 มิ.ย. 2564 18 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ.....   26 เม.ย. 2564 33 ครั้ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ ค.จัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ปี พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2563 109 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 188 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 91 ครั้ง
คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A   5 มิ.ย. 2563 103 ครั้ง