คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

O14 คู่มือขั้นตอน กองทุนช่วยเหลือเยียวนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 46 ครั้ง
O14 คู่มือการใช้งานระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ภาคประชาชน)   1 เม.ย. 2565 127 ครั้ง
O14 องค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Entry Thailand)   31 มี.ค 2565 90 ครั้ง
O14 คู่มือการลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Administration (.....   28 ก.พ. 2565 78 ครั้ง
O14 คู่มือสมัคร Sha Plus   28 ก.พ. 2565 63 ครั้ง
O14 คู่มือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในพื้น.....   18 ม.ค. 2565 91 ครั้ง
O14 คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค.....   22 ธ.ค. 2564 101 ครั้ง
O14 คู่มือการใช้งาน Tourism Intelligence Center   19 ส.ค. 2564 89 ครั้ง
O14 คู่มือบริการประชาชน ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโ.....   19 ส.ค. 2564 87 ครั้ง