คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

O14 คู่มือขั้นตอน กองทุนช่วยเหลือเยียวนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   1 เม.ย. 2565 65 ครั้ง
O14 คู่มือการใช้งานระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ภาคประชาชน)   1 เม.ย. 2565 146 ครั้ง
O14 องค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Entry Thailand)   31 มี.ค 2565 112 ครั้ง
O14 คู่มือการลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Administration (.....   28 ก.พ. 2565 100 ครั้ง
O14 คู่มือสมัคร Sha Plus   28 ก.พ. 2565 82 ครั้ง
O14 คู่มือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในพื้น.....   18 ม.ค. 2565 107 ครั้ง
O14 คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค.....   22 ธ.ค. 2564 121 ครั้ง
O14 คู่มือการใช้งาน Tourism Intelligence Center   19 ส.ค. 2564 109 ครั้ง
O14 คู่มือบริการประชาชน ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโ.....   19 ส.ค. 2564 103 ครั้ง