ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1034/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่องการปฎ.....   3 ก.ย. 2564 96 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 518/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจั.....   7 มิ.ย. 2564 92 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 602/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่ง.....   7 มิ.ย. 2564 95 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 441/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบอ.....   7 มิ.ย. 2564 106 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 214/25619 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง .....   7 มิ.ย. 2564 96 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 299/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบ.....   7 มิ.ย. 2564 107 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 648/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไข.....   7 มิ.ย. 2564 103 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1020/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การ.....   7 มิ.ย. 2564 159 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 549/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งต.....   7 มิ.ย. 2564 101 ครั้ง