ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ที่ 8 / 2563 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่.....   18 มิ.ย. 2563 64 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่อง แบ่งงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโค.....   18 มิ.ย. 2563 70 ครั้ง
ประกาศหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   5 มิ.ย. 2563 71 ครั้ง
ประกาศ สนงปลัดกกว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561   5 มิ.ย. 2563 71 ครั้ง
ประกาศ สนง ทกจ ชน หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 3 ธค 62   5 มิ.ย. 2563 65 ครั้ง
ประกาศ สนง ทกจ ชน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการติดตาม 3 ธค 62   5 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง
ประกาศ สนง ทกจ ชน แนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม 3 ธค 62   5 มิ.ย. 2563 61 ครั้ง
ประกาศ สนง ทกจ ชน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 3 ธค 62   5 มิ.ย. 2563 73 ครั้ง
ประกาศ สนง ทกจ ชน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ธค 62   5 มิ.ย. 2563 63 ครั้ง