กฎหมาย/ระเบียบ/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   29 พ.ค. 2561 112 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551   29 พ.ค. 2561 114 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544   29 พ.ค. 2561 261 ครั้ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   29 พ.ค. 2561 119 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว   29 พ.ค. 2561 114 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   29 พ.ค. 2561 119 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   29 พ.ค. 2561 112 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2550   29 พ.ค. 2561 139 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕   29 พ.ค. 2561 144 ครั้ง