กฎหมาย/ระเบียบ/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติ

ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565   28 ก.พ. 2565 100 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561   28 ม.ค. 2565 196 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558   5 ม.ค. 2565 120 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทื่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2550   30 พ.ย. 2564 131 ครั้ง
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542   1 ก.ย. 2564 153 ครั้ง
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. 2556   5 ส.ค. 2564 129 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556   12 ก.ค. 2564 151 ครั้ง
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550   1 มิ.ย. 2564 164 ครั้ง
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่2 พ.ศ. 2534   7 พ.ค. 2564 152 ครั้ง