จังหวัดชัยนาท

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   23 มิ.ย. 2563 40 ครั้ง
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   23 มิ.ย. 2563 44 ครั้ง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   23 มิ.ย. 2563 44 ครั้ง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   23 มิ.ย. 2563 44 ครั้ง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   23 มิ.ย. 2563 41 ครั้ง
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   23 มิ.ย. 2563 39 ครั้ง
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   23 มิ.ย. 2563 38 ครั้ง
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   23 มิ.ย. 2563 39 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของจั.....   2 มิ.ย. 2563 58 ครั้ง