จังหวัดชัยนาท

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   23 มิ.ย. 2563 55 ครั้ง
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   23 มิ.ย. 2563 59 ครั้ง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   23 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   23 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   23 มิ.ย. 2563 56 ครั้ง
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   23 มิ.ย. 2563 55 ครั้ง
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   23 มิ.ย. 2563 54 ครั้ง
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   23 มิ.ย. 2563 54 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของจั.....   2 มิ.ย. 2563 73 ครั้ง