จังหวัดชัยนาท

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564   5 พ.ค. 2564 29 ครั้ง
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564   5 พ.ค. 2564 27 ครั้ง
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท ปี 2563   28 เม.ย. 2564 35 ครั้ง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564   28 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 สนง.ทกจ.ชน   28 เม.ย. 2564 36 ครั้ง
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนา.....   22 เม.ย. 2564 30 ครั้ง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564   22 เม.ย. 2564 34 ครั้ง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จังหวัดชัยนาท ปี 2564   22 เม.ย. 2564 38 ครั้ง
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จังหวัดชัยนาท ปี 2564   21 เม.ย. 2564 36 ครั้ง