การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก   22 เม.ย. 2564 11 ครั้ง
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง   22 เม.ย. 2564 8 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   22 เม.ย. 2564 9 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   22 เม.ย. 2564 9 ครั้ง
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 67 ครั้ง
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 71 ครั้ง
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท   23 มิ.ย. 2563 76 ครั้ง
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   23 มิ.ย. 2563 71 ครั้ง
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   23 มิ.ย. 2563 73 ครั้ง