คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว.....   19 ส.ค. 2564 15 ครั้ง
คู่มือแนวทางการฟื้นฟูอย่างครอบคลมุ โดย องค์การการทอ่งเที่ยวโลก ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจาก.....   28 มิ.ย. 2564 25 ครั้ง
คู่มือแผนเผชิญเหตุ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   28 มิ.ย. 2564 26 ครั้ง
คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ.....   18 มิ.ย. 2564 29 ครั้ง
การพัฒนาระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 MOTS 4.0   7 มิ.ย. 2564 25 ครั้ง
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   30 เม.ย. 2564 40 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ.....   26 เม.ย. 2564 36 ครั้ง
คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด   26 เม.ย. 2564 40 ครั้ง
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน   26 เม.ย. 2564 48 ครั้ง