กฎหมาย/ระเบียบ/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติ

พรบ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม   23 เม.ย. 2564 47 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   29 พ.ค. 2561 371 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551   29 พ.ค. 2561 183 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544   29 พ.ค. 2561 549 ครั้ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   29 พ.ค. 2561 187 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว   29 พ.ค. 2561 182 ครั้ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   29 พ.ค. 2561 183 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   29 พ.ค. 2561 192 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2550   29 พ.ค. 2561 200 ครั้ง