คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กก   5 มิ.ย. 2563 101 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามมาตรา103 วรรคหนึ่ง(2) หรือ (4)   5 มิ.ย. 2563 104 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว.....   5 มิ.ย. 2563 101 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   5 มิ.ย. 2563 107 ครั้ง
คู่มือแนวทางการควบคุมภายในการรับเงิน   5 มิ.ย. 2563 114 ครั้ง
คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา   5 มิ.ย. 2563 98 ครั้ง
คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2561   5 มิ.ย. 2563 105 ครั้ง
คู่มือการนำเข้าข้อมูลจังหวัด ให้ รมต.กก.ทุกเดือน   5 มิ.ย. 2563 100 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) วิธีการดูเอกสารที่เผยแพร่จากส่วนกลาง ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)   5 มิ.ย. 2563 94 ครั้ง