กฎหมาย/ระเบียบ/กฎกระทรวง/พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕   29 พ.ค. 2561 209 ครั้ง
กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว พ.ศ. .....   29 พ.ค. 2561 178 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕   29 พ.ค. 2561 367 ครั้ง
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕   29 พ.ค. 2561 253 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557   29 พ.ค. 2561 213 ครั้ง
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒.....   29 พ.ค. 2561 960 ครั้ง
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑   29 พ.ค. 2561 222 ครั้ง