คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

(คู่มือส่วนภูมิภาค) วิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานเชื่อมโยงระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กท.....   5 มิ.ย. 2563 110 ครั้ง
(คู่มือส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค) แผนผังภาพ แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Saraban และ e-Doc   5 มิ.ย. 2563 95 ครั้ง
คู่มือการจัดหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่   2 มิ.ย. 2563 106 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   29 พ.ค. 2563 95 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ พัสดุภาครัฐ   29 พ.ค. 2563 103 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ เงินนอกงบประมาณ   29 พ.ค. 2563 95 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง   29 พ.ค. 2563 84 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ คำนิยามค่าใช้จ่าย   29 พ.ค. 2563 86 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม   29 พ.ค. 2563 91 ครั้ง