คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ   29 พ.ค. 2563 902 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   29 พ.ค. 2563 95 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ   29 พ.ค. 2563 96 ครั้ง
คู่มือระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สนง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬษ   29 พ.ค. 2563 83 ครั้ง
คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   29 พ.ค. 2563 651 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการ   29 พ.ค. 2563 85 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้ายอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS   29 พ.ค. 2563 83 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Assistance Center TAC   29 พ.ค. 2563 97 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยา นทท ชาวต่างชาติ สนง ป กก   29 พ.ค. 2563 80 ครั้ง