คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง   29 พ.ค. 2563 318 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน   29 พ.ค. 2563 82 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน   29 พ.ค. 2563 84 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สนง ทกจ ชัยนาท   29 พ.ค. 2563 100 ครั้ง
คู่มือการจัดทำประมาณการโดยวิธี mamagement Chart   29 พ.ค. 2563 99 ครั้ง
คุ่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   29 พ.ค. 2563 99 ครั้ง
ข้อความร่วมมือหน่วยงานของในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอืเล็กทรอนิกส์   29 พ.ค. 2563 93 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) วิธีการดูเอกสารที่เผยแพร่จากส่วนกลาง ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)   29 พ.ค. 2563 91 ครั้ง
(คู่มือส่วนภูมิภาค) คู่มือขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   29 พ.ค. 2563 90 ครั้ง