การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน

12 พ.ย. 2563      164 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยไม่เสียค่าสมัคร ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและ
เป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นหน่วยงานที่จะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามใบสมัคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมิน โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

โทร. 0 2141 3212 โทรสาร 0 2141 972

 

 เอกสารดาวน์โหลด

01 ใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด
02 รายการข้อมูลเอกสารที่ควรจัดเตรียมเบื้องต้น ดาวน์โหลด
03 แบบตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด
04 คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด