วันต่อต้านยาเสพติดโลก

10 มิ.ย. 2565      127 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อ้างอิงข้อมูลจาก  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx

ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

https://www.oncb.go.th/Pages/law_new-09-12-64.aspx

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
http://1386.oncb.go.th/

ชุดความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DrugEducational/main.aspx

สื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดhttps://www.oncb.go.th/Home/Pages/Drug-knowledge/main.aspx

กฎหมายปัจจุบันที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  สนง. ป.ป.ส.https://www.oncb.go.th/home/Pages/Law/law1.aspx

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท