บุคลากร

1 มี.ค 2561      947 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

      นายวรวัส  แก้วศรีงาม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  นางสุขทวีภทรวรรณา ทรัพย์ทรงทวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       นางสาวสพัชญ์ชน ทองขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวนันธะพิน  ฐิติโชติวิวัฒ

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวณัฐธิดา วรรณสินธ์

        เจ้าหน้าที่พัสดุ      นางสาวพรรวินท์ เอี่ยมตุุ้ม

เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ช่วยงานการเงินและบัญชี)     นางสาวขนิษฐา กัลณา

     เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปนายฉัตรอำพล ตรวจนอก

     เจ้าหน้าที่ธุรการ       นายพรเทพ ทรัพย์เมือง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท          นายบำรุง พ่วงศรีรักษา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหันคา      นางสาวอาภาพัชร์ เหมมินทร์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอมโนรมย์       นางสาวกัญญาภัทร แช่มสุขี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสรรคบุรี    นางสาวพรประภา สนธยามาลย์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวัดสิงห์          นายธนพงษ์ หาญลำยวง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสรรพยา         นายอุเชน ศรีเถื่อน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองชัยนาท             นางสาวนุศรา มารศรี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเนินขาม            นายชนะศักดิ์ แสงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองมะโมง   นางสาวธิดารัตน์  อรรถสุรสีห์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานช่วยเหลือ 

           นักท่องเที่ยว    นายอำนาจ  อ่ำแจ้ง

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์