รายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Community – Based Tourism 2015)

2 ธ.ค. 2557      274 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ด้วยจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Community – Based Tourism 2015) ประกอบด้วย

  • กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรการท่องเที่ยว "สร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชัยนาทผ่านโซเชียลมีเดียโดยใช้โทรศัพท์มือถือ” ในวันที่ 18 และ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านสุวรรณาริการ์เด้นท์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว จำนวน 160 คน/วัน
  • กิจกรรมที่ 2 ประชุมบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มเครือข่ายที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทจังหวัดชัยนาท ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/โฮมสเตย์บ้านบางพลับ และบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม/และศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จำนวน 40 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนภายใต้การสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจราชการบนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดชัยนาทแบบบูรณาการ และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคิดสร้างสรรค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท