ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อเสนอรายชื่อเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ต้นแบบ

13 ธ.ค. 2561      86 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อเสนอรายชื่อเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ต้นแบบทุกจังหวัด ให้เป็นผู้นำหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ให้อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา เป้าประสงค์ที่ 4 มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือในการดูแลการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 6 มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้านและไม่น้อยกว่า 1 คนต่อประชากร 900 คน ซึ่งกรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา การกีฬา และนันทนาการ